คู่มือการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

คู่มือการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

คู่มือการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เพื่อความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ก่อนปฏิบัติงานเราควรทำการตรวจสอบความพร้อมต่าง ๆ ของเรา

ก่อนที่จะมีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับการอนุญาตและอบรมอย่างถูกต้องควรเป็นผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

โดยตรวจสอบความพร้อมว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถพอที่จะขับรถโฟล์คลิฟท์ได้หรือไม่ ?

ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ท่านใช้งานอยู่บ้างหรือไม่ ?

และท่านสวมเสื้อผ้ารัดกุมพร้อมหมวกนิรภัยระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ?

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 1

2. ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

ก่อนจะเริ่มทำงานเพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมทำงาน

และงดทำงานทันที ถ้าเห็นว่ารถโฟล์คลิฟท์ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การขับรถโฟล์คลิฟท์2

3. รายงานหัวหน้างานโดยทันที เมื่อพบสิ่งบกพร่องเสียหายหรือต้องการซ่อม

หยุดใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ชั่วคราว กรณีพบเจอสิ่งบกพร่องจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เป็นปกติ 

ระลึกไว้เสมอว่าการทำงานที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับรถโฟล์คลิฟท์ที่มีสภาพการทำงานสมบูรณ์

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 3

4. อย่าใช้รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) บรรทุกน้ำหนักเกิน

ตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าที่จะยกว่าไม่เกินขีดจำกัดของรถโฟล์คลิฟท์ (ในแต่ละรุ่นที่ใช้)

พึงระวังเรื่องน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งการทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์จะปลอดภัยขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้าที่ยก

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 4

5. เลือกใช้ Pallet ให้เหมาะสมกับของที่จะยก

PALLET ที่ใช้เป็นฐานรองต้องอยู่ในสภาพดี การยุบหรือหักพังเกิดขึ้นเพราะ PALLET อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงพอ 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 5

6. ตั้งระยะความกว้างของงาให้พอเหมาะ

ก่อนใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกของหรือสินค้า ควรตรวจให้มั่นใจว่าระยะกว้างของงาอยู่ในระยะที่พอดีกับ PALLET แล้ว

การจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสมจะช่วยให้การยกของหรือสินค้ามีความทรงตัวดียิ่งขึ้น 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 6

7. ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องน้ำหนักบรรทุก

ในกรณีที่สิ่งของบรรทุกเป็นหีบห่อ ควรบรรทุกน้ำหนักและขนาดแต่พอควร 

รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งของหีบห่อให้รอบคอบเพื่อความปลอดภัย

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 7

8. น้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกบนงาควรจัดให้ได้ศูนย์ถ่วง

เมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างเกินส่วนกว้างของงา ควรทำงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันสิ่งของ

ที่บรรทุกเลื่อนหลุดออกจากงา ในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกของที่มีความยาวมากๆ ระวังสิ่งของที่บรรทุก

หลุดเลื่อนออกจากแผงกั้นด้านหน้ารถยก

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 8

9. อย่ายกของที่บรรทุกไว้สูงขณะที่รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่านพื้นลาดเอียง

กรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ต้องวิ่งผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับขณะบรรทุกของหรือสินค้า อย่ายกงาที่บรรทุกของไว้สูงๆ 

ควรยกให้สูงจากพื้นถนนเพียงเล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระเทือนเพราะแรงสะดุดซึ่งอาจทำให้รถคว่ำได้ 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 9

10. ห้ามมิให้ยืนหรือดินผ่านบริเวณของรถโฟล์คลิฟท์

ไม่ว่ารถโฟล์คลิฟท์จะบรรทุกของอยู่หรือไม่ ห้ามยืนหรือเดินผ่านใต้งาของรถโฟล์คลิฟท์เด็ดขาด

เดินผ่านใต้งาโฟล์คลิฟท์

11. อย่ายื่นมือหรือเท้าออกไปนอกรถขณะขับรถโฟล์คลิฟท์

ห้ามยื่นมือหรือเท้าออกไปนอกรถโฟล์คลิฟท์โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ได้

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 11

12. มีตะแกรงกั้นและหลังคานิรภัยสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ยกของสูงๆ ควรระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อมิให้มีของเลื่อนหลุดออกจากงา 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 12

13. กรณีบรรทุกของแล้วเสาอยู่ในลักษณะเอนหน้าห้ามยกงาขึ้นสูง

เมื่อบรรทุกของอยู่บนงา เสาควรอยู่ในลักษณะตรงหรือเอนหลังตลอดเวลาเว้นแต่เมื่อจะเข้าวางของลงบนชั้น

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 13

14. อย่ายกงาสูงเมื่อบรรทุกของขณะวิ่งรถโฟล์คลิฟท์

รักษาระดับงาให้สูงจากพื้นถนนประมาณ 100 ถึง 150 มิลลิเมตร (4-6นิ้ว)

อย่ายกงาสูงเมื่อบรรทุกของขณะวิ่งรถโฟล์คลิฟท์โดยไม่จำเป็น

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 14

15. ปรับให้เสาเอนหลังเพื่อให้สินค้าที่บรรทุกอยู่บนงาแนบชิดกับแผงกั้น

สอดงาเข้าใต้ของที่จะบรรทุกให้สุดความยาว ปรับเสาให้เอนหลังเพื่อให้สินค้าที่บรรทุกอยู่บนงาแนบชิดกันแผงกั้น 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 15

16. ก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์ มองหน้า-หลังให้ดี

ก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องแน่ใจว่า เสา งา และของที่บรรทุกอยู่ในสภาพเรียบร้อย

รวมถึงเส้นทางที่จะนำรถโฟล์คลิฟท์ออกวิ่งต้องว่างไม่มีสิ่งใดกีดขวางไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าหรือหลัง

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 16

17. ขับและหยุดรถโฟล์คลิฟท์อย่างนิ่มนวล

หลีกเลี่ยงการขับหรือหยุดรถโฟล์คลิฟท์โดยเร็วหรือกระตุกโดยเฉพาะเมื่อบรรทุกของหรือเข้าวางของ

อย่าใช้ความเร็วสูงเมื่อจะเลี้ยวรถ ควรลดความเร็วลงก่อนแล้วจึงเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 17

18. ใช้รถโฟล์คลิฟท์ด้วยความระมัดระวัง

ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความเร็วให้เหมาะสม คิดไว้เสมอว่าท่านทำงานอยู่ในบริเวณที่จำกัด

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 18

19. เพื่อความปลอดภัยควรเว้นระยะห่างให้กับรถโฟล์คลิฟท์คันอื่น

กะระยะเผื่อรถโฟล์คลิฟท์คันหลังไว้บ้าง ในกรณีที่ต้องหยุดรถโฟล์คลิฟท์โดยกะทันหัน  

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 19

20. อย่าขับแซงรถโฟล์คลิฟท์คันอื่น

รถโฟล์คลิฟท์วิ่งในเส้นทางเดียวกันอาจเกิดจุดบอดทำให้มองไม่เห็นอันก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดขึ้น

เพราะฉะนั้นอย่าขับแซงรถโฟล์คลิฟท์คันอื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ให้ขับรถโฟล์คลิฟท์ตามกันไป

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 20

21. อย่าขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะที่มีอาการมึนงง

เมื่อท่านขึ้นรถโฟล์คลิฟท์แล้วจับพวงมาลัยพึงระลึกไว้เสมอว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นอย่ากระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดเหตุยุ่งยากแก่ท่านและผู้อื่น

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 21

22. คนขับอยู่ในสภาพพร้อมเสมอ ห้ามหลับใน

ไม่ว่าจะขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ไปในทิศทางใด ควรใช้สายตาของท่านให้เป็นประโยชน์ 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 22

23. ขับรถโฟล์คลิฟท์ช้าๆ เมื่อผ่านบริเวณพื้นที่เปียกหรือลื่น

ต้องเข้าใจว่ารถโฟล์คลิฟท์อาจจะเสียการทรงตัวในพื้นที่เปียกหรือลี่นได้ง่าย

เราขับรถโฟล์คลิฟท์มิใช่แข่งแรลลี่ ดังนั้นควรขับรถโฟล์คลิฟท์ด้วยความระมัดระวัง

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 23

24. เบาเครื่องและให้สัญญาณแตรเมื่อจะเลี้ยวหัวมุม

ถ้าสถานที่ทำงานของท่านไม่มีกระจกโค้งให้ดูทางตรงหัวมุม จำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อจะเลี้ยว

โดยการเบาเครื่องแล้วให้สัญญาณแตรและเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์ด้วยความระมัดระวัง

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 24

25. การขับรถโฟล์คลิฟท์ข้ามทางรถไฟ ต้องขับช้าๆ เป็นแนวทะแยง

การขับรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกของข้ามทางรถไฟ ย่อมทำให้เกิดกระเทือนเพื่อลดแรงกระเทือน 

ควรขับรถโฟล์คลิฟท์เป็นแนวทะแยงมุมเพื่อให้ล้อของรถโฟล์คลิฟท์ข้ามทางรถไฟทีละล้อ 

ซึ่งจะช่วยลดแรงกระเทือนได้ 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 25

26. หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้รถโฟล์คลิฟท์เสียการทรงตัว

หลีกเลี่ยงการขับรถโฟล์คลิฟท์ลงในหลุมบ่อหรือสิ่งกีดขวาง อันจะทำให้รถโฟล์คลิฟท์เสียการทรงตัว 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 26

27. ระวังสิ่งกีดขวางด้านบนเมื่อยกงาขึ้นสูง

ระวังสิ่งกีดขวางด้านบน เช่น โคมไฟ สายไฟฟ้า ท่อติดเพดาน ท่อน้ำระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ไม้หรือหินที่วางขวางอยู่บนประตูและสายพานต่างๆ 

ควรลดระดับของงาลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในบริเวณที่จำกัดความสูง

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 27

28. ระมัดระวังบริเวณด้านข้างรถโฟล์คลิฟท์

เมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างที่ยื่นเลยออกไปจากตัวรถโฟล์คลิฟท์มากๆ ควรตั้งหลักรถโฟล์คลิฟท์ให้ดี 

และกะระยะให้รถโฟล์คลิฟท์วิ่งไประหว่างกึ่งกลางของทางวิ่งซึ่งจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระทั่ง

จนเกิดความเสียหายต่อสิ่งของหรือตัวบุคคล

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 28

29. อย่ายื่นมือหรือเท้าออกนอกเขตตัวรถโฟล์คลิฟท์

ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ ห้ามยื่นแขน เท้าหรืออวัยวะใดออกนอกตัวรถโฟล์คลิฟท์โดยเด็ดขาด

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 29

30. ระวังท้ายรถโฟล์คลิฟท์ปัด

ในสถานที่ทำงานที่ค่อนข้างแคบ ควรระวังท้ายของรถโฟล์คลิฟท์ 

เนื่องจากเวลาเลี้ยวท้ายรถโฟล์คลิฟท์อาจจะไปกระทบกับเสาหรือกำแพงได้

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 30

31. อย่ายกงาค้างเอาไว้

ควรลดงารถโฟล์คลิฟท์ลงไว้ในระดับต่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้งาไปเฉี่ยวโดนสิ่งของหรือตัวบุคคล

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 31

32. วิ่งรถโฟล์คลิฟท์ถอยหลังเมื่อบรรทุกสินค้าชิ้นใหญ่

กรณีไม่มีใครช่วยบอกทางให้เมื่อบรรทุกสินค้าชิ้นใหญ่หรือสินค้าจำนวนมาก ๆ อันทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้า

ให้ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ทำการขับรถโฟล์คลิฟท์ถอยหลังวิ่งเป็นการกระทำที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันอันตราย

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 32

33. สังเกตพื้นที่จำกัดน้ำหนัก

ควรสอบให้แน่ใจว่าพื้นต่อหรือพื้นเสริมนั้นๆ ตรึงไว้แน่นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักรถโฟล์คลิฟท์ของเราได้

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 32

34. ห้ามล้อรถบรรทุกโดยวัสดุกันไม่ให้ล้อเลื่อน

เมื่อต้องทำงานโดยให้รถโฟล์คลิฟท์ยกของลงจากรถบรรทุก ควรห้ามล้อโดยใช้วัสดุที่กันไม่ให้เกิดการไหล

ของรถบรรทุกด้วยเพราะถ้ารถบรรทุกเกิดเลื่อนออกไปข้างหน้า

อุบัติเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์แน่นอน

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 33

35. การขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นที่ชันหรือลงที่ต่ำ

ขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นที่ชันให้เดินหน้าขึ้นและเมื่อจะลงที่ลาดต่ำให้ถอยหลังลง 

 ในกรณีบรรทุกของนี้ควรเดินหน้าหรือถอยหลังช้าๆ อย่าและเดินหน้าสู่ที่ต่ำเพราะของอาจเลื่อนตกได้ 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 34

36. ควรมีผู้ช่วยบอกทาง เมื่อบรรทุกของสูงใหญ่บังสายตา

เมื่อบรรทุกของและบังสายตามองทางข้างหน้าไม่เห็น ควรมีผู้ช่วยบอกทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 34

37. อย่าใช้รถโฟล์คลิฟท์แทนลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ออกแบบมาเพื่อความสะอาดในการยกสิ่งของ มิใช่เป็นลิฟท์สำหรับบุคคล

อันตรายมากในกรณีที่ไปใช้เช่นนั้น

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 35

38. รถโฟล์คลิฟท์มิใช่รถเมล์

อย่านำรถโฟล์คลิฟท์ไปยกของอื่นที่ทางโรงงานไม่ได้ออกแบบให้ยก

ซึ่งไม่เป็นการปลอดภัยเลยที่จะใช้รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกผู้คนไว้บนรถยก

รถโฟล์คลิฟท์โดยสารคน

39. ดับเครื่องยนต์เมื่อเลิกใช้งาน

ไม่ควรจอดรถโฟล์คลิฟท์ไว้ที่มีพื้นที่มีพื้นลาดเอียง เพราะอาจจะไหลไปชนใครต่อใครได้ 

และไม่ควรลืมห้ามล้อ ปลดเกียร์ว่างและดับเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์ด้วย 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 37

40. ห้ามสูบบุหรี่ขณะเติมเชื้อเพลิง

ดับเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์เมื่อเติมน้ำมันหรือตรวจสอบแบตเตอรี่และห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 38

41. ตรวจตรารถโฟล์คลิฟท์เมื่อเลิกงาน

หมั่นตรวจตรารถโฟล์คลิฟท์เป็นเรื่องที่ดี ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อม

รวมถึงส่งผลความปลอดภัยมายังผู้ขับขี่ด้วย ถ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติของรถโฟล์คลิฟท์รีบรายงานผู้รับผิดชอบทันที 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 39

42. เรียนรู้เกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ให้มากที่สุดแล้วท่านจะสะดวกใจ

ท่านจะใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีได้ด้วยความมั่นใจรวมถึงมีความสะดวกและรวดเร็ว

ถ้าปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ตามที่แจ้งให้ทราบข้างต้นไปแล้ว 

การขับรถโฟล์คลิฟท์ 40

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้