QC รถโฟล์คลิฟท์มือสอง

      ถ้าคุณต้องการซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง (Secondhand forklift truck) คุณควรพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ความปลอดภัย สภาพของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง 

อายุการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์มือสอง และประวัติการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ด้วยข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

 

QC รถโฟล์คลิฟท์มือสอง02

ภาพ : ปัจจัยการเลือกรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

 

 • ตรวจสอบความปลอดภัย ว่ารถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายหรือไม่ อาทิเช่น ระบบกันล้มหรือระบบจับความเร็ว

 

         การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโฟล์คลิฟท์ เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ดังนั้นการตรวจสอบว่ารถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายหรือไม่ เป็นสิ่งที่ควรทำ

 

        ระบบป้องกันอันตรายบนรถโฟล์คลิฟท์มือสอง สามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบกันชน (collision avoidance system) ที่ช่วยตรวจจับ

สิ่งกีดขวาง ระบบแจ้งเตือนการแตะติด (proximity warning system) ที่ช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง อยู่ใกล้กับสิ่งกีดขวาง

ระบบตรวจจับควัน (smoke detector) เป็นต้น

 

Qc รถโฟล์คลิฟท์มือสอง03

ภาพ : ระบบกันชน แจ้งเตือน

 

         การตรวจสอบว่ารถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายหรือไม่ เป็นการประเมินความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์มือสองและ

เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสองให้เหมาะสมกับการใช้งานและสถานที่ทำงาน

 • ตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ว่ามีรอยแตกหรือชำรุดหรือไม่ โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานอย่างบ่อย เช่น โรงยกรถ ล้อและโครงสร้างของ

 

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ตรวจสอบระบบของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เช่น ระบบไฟ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบเบรก

         การตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ว่ามีรอยแตกหรือชำรุดหรือไม่ เป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เพราะรอยแตกหรือ

ชำรุดบางอย่างอาจแสดงถึงความเสียหายที่อาจทำให้รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นการตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

สามารถทำได้โดย:

Qc รถโฟล์คลิฟท์มือสอง04

ภาพ : การตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

 

1. ตรวจสอบว่าโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีรอยแตกหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากการมีรอยแตกหรือการเปลี่ยนแปลงอาจเป็น

สัญญาณที่บอกว่ามีความเสียหายของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

2. ตรวจสอบส่วนต่างๆของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เช่น ส่วนของเครื่องยนต์ ชุดเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะถ้ามีการต่อสายไฟฟ้าหรือแตกหัก

อาจทำให้เกิดอันตรายขณะใช้งาน

         ตรวจสอบส่วนของโหลดของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของวัตถุที่ต้องยกหรือไม่ โดยเช็คว่าไม่มีรอยแตกหรือเสียหาย

ในส่วนของหัวลาก ส่วนของแขนยก หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อ

 • ตรวจสอบอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ว่าเป็นเวลานานแค่ไหนและมีการใช้งานอย่างไร รถที่มีอายุการใช้งานนานอาจมีปัญหาใน

 

การใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ และอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากกว่ารถที่มีอายุการใช้งานน้อย

Qc รถโฟล์คลิฟท์มือสอง05

ภาพ : ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

         การตรวจสอบอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานและความปลอดภัยของ

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง

 

         การใช้งานที่สม่ำเสมอและตรวจสอบการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสองได้

 

         คุณควรตรวจสอบประวัติการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ด้วยการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง รวมถึงประวัติการใช้งาน 

เช่น จำนวนชั่วโมงการใช้งาน, ประเภทงานที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์, การใช้งานภายในหรือภายนอกอาคาร และสภาพทางเทคนิคของ เช่น การใช้งานเครื่องยนต์

 การใช้งานระบบไฟฟ้า การใช้งานระบบไฮดรอลิค ฯลฯ

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 012 บอกชั่วโมง

ภาพ : จำนวนชั่วโมงการใช้งาน

         นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เช่น ใบรับรองการจดทะเบียน ใบอนุญาตใช้งาน และ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

 • ตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ว่ามีการซ่อมบำรุงบ่อยเกินไปหรือไม่ รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ที่มีประวัติการซ่อมบำรุงบ่อย

อาจมีปัญหาในการใช้งาน และต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากกว่ารถโฟล์คลิฟท์มือสองที่ไม่มีประวัติการซ่อมบำรุงมาก่อน

         การตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงของรถโฟล์คลิฟท์มือสองเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เราทราบถึงสภาพของรถโฟล์คลิฟท์และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

รถโฟล์คลิฟท์ในอดีต การซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและตรวจเช็คเครื่องมือหรือชิ้นส่วนของรถโฟล์คลิฟท์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดการเสียหายของรถโฟล์คลิฟท์

ในอนาคตได้มาก

         ดังนั้น ควรตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงของรถโฟล์คลิฟท์มือสองว่า มีการซ่อมบำรุงบ่อยเกินไปหรือไม่ และการซ่อมบำรุงนั้น ได้ถูกทำตามมาตรฐาน

และสามารถรับประกันได้หรือไม่ โดยสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการซ่อมบำรุง ควรให้ช่างมืออาชีพ

มาตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ก่อนที่จะซื้อได้อย่างปลอยภัยและไว้วางใจ

         ในการตรวจสอบคุณภาพรถโฟล์คลิฟท์มือสอง (Secondhand forklift truck) คุณควรทำการตรวจสอบดังนี้

 • ตรวจสอบสภาพภายนอกรถโฟล์คลิฟท์ โครงสร้างและชิ้นส่วนทั้งหมดของรถโฟล์คลิฟท์ ว่ามีการแตกหรือบิดเบี้ยวหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณที่มี

 

การใช้งานอย่างบ่อย เช่น โรงยกรถ ล้อและเครื่องยนต์

 • ตรวจสอบสภาพภายในของรถโฟล์คลิฟท์ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค และระบบเบรกว่ามีการทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยคุณ

 

สามารถทำการทดสอบการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ได้เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบประวัติการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ สอบถามผู้ขายเกี่ยวกับประวัติการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง อายุการใช้งาน และประวัติการ

 

ซ่อมบำรุง เพื่อตัดสินใจว่ารถโฟล์คลิฟท์มือสองที่คุณจะซื้อนั้นมีคุณภาพและความเสถียรสูงพอที่จะใช้งานได้ตามความต้องการของคุณ

ตรวจสอบสภาพภายนอกรถโฟล์คลิฟท์มือสอง

         เมื่อต้องการตรวจสอบสภาพภายนอกรถโฟล์คลิฟท์มือสอง (Secondhand forklift truck) คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์ว่ามีรอยแตกหรือชำรุดหรือไม่ โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานอย่างบ่อย เช่น โรงยกรถ และระบบเครื่องยนต์

ควรตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดมีรอยแตกหรือเสื่อมสภาพ

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 08
 • การตรวจสอบสีและการเคลือบผิวของรถโฟล์คลิฟท์มือสองเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสวยงามของรถ โดยการตรวจสอบสีและ

 

การเคลือบผิวของรถสามารถทำได้โดยการดูด้วยตาว่าสีมีความสดใสหรือไม่ มีรอยขีดข่วนหรือไม่ รอยแตกหรือชำรุด ถ้ามีการขาดหรือชำรุดก็

อาจแสดงถึงการใช้งานหรือการดูแลไม่เหมาะสม

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 06
 • การตรวจสอบล้อและยางของรถโฟล์คลิฟท์ มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถได้ ดังนั้น การตรวจสอบล้อและยางควรมีขั้นตอนดังนี้:

1. ตรวจสอบยางทั้ง 4 ล้อว่ามีรอยแตกหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณขอบของยาง หากมีรอยแตกหรือสึกเสียจะต้องเปลี่ยนยางใหม่


2. ตรวจสอบรอยสึกหรือตำแหน่งที่มีการเจาะยาง หากเจอควรทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางใหม่


3. ตรวจสอบลักษณะของยางว่าเหี่ยวแห้งหรือไม่ หากยางเหี่ยวแห้งจะต้องเปลี่ยนยางใหม่


4. ตรวจสอบรอยแตกของล้อ โดยเฉพาะบริเวณขอบของล้อ หากมีรอยแตกจะต้องเปลี่ยนล้อใหม่

Cpd1820fvl 02 ล้อและยาง
 • การตรวจสอบกระจกมองหลังของรถโฟล์คลิฟท์เพื่อตรวจสอบว่ายังคงชัดเจนหรือไม่ สามารถทำได้โดยการดูภาพในกระจกว่ามีความชัดเจนและ

ไม่มีรอยขีดข่วน ที่จะทำให้มองเห็นได้ลำบากหรือไม่ชัดเจน

         การตรวจสอบความชัดเจนของกระจกมองหลังยังต้องพิจารณาถึงการติดตั้งของกระจกว่ามีการติดตั้งให้ถูกต้องและมั่นคงหรือไม่ หากกระจกมี

การเข้าชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นอาจทำให้กระจกแตกทั้งหมด

        อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบกระจกมองหลัง เพื่อความปลอดภัยควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเกิดอุบัติเหตุหรือการชน หากพบว่ากระจก

มองหลังไม่ชัดเจนหรือมีความเสียหาย ควรนำกระจกมองหลังมาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 07
 • ทดสอบระบบยกและลดของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เพื่อตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถทำได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

1. การทดสอบระบบยกของรถโฟล์คลิฟท์มือสองนั้นจะต้องทำการยกของไปเรื่อยๆ และตรวจสอบว่าระบบยกสามารถยกของได้อย่างสมบูรณ์

และปลอดภัย โดยตรวจสอบหัวกระตุก ตัวยก และสายโยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง และเช็คการทำงานของระบบด้วยการลดของ

ให้ลงมาจนกระทั่งชิดพื้น

2. การทดสอบระบบลดของของรถโฟล์คลิฟท์มือสองนั้นจะต้องทำการลดของลงบนพื้น และตรวจสอบว่าระบบลดของสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย โดยตรวจสอบตัวลดของ และตรวจสอบว่าระบบเบรกทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อลดของลงมาบนพื้น

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 014 ยก
 • ทดสอบระบบเบรกเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง โดยการทดสอบระบบเบรกจะมีขั้นตอนดังนี้

1.การหยุดรถรถโฟล์คลิฟท์แบบฉับพลัน ทำการยกของขึ้นและกดเบรกเพื่อหยุดของแบบฉับพลัน เช็คว่ารถโฟล์คลิฟท์สามารถหยุดลงอย่างมั่นคง

และปลอดภัย

2.การหยุดรถรถโฟล์คลิฟท์บนเนื้อที่ง่าย ลองขับรถโฟล์คลิฟท์และกดเบรกเพื่อหยุดรถบนเนื้อที่ราบ หรือพื้นผิวที่ง่ายต่อการเบรก และเช็คว่าระบบเบรก

ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3.การหยุดรถบนเนื้อที่ยาก ลองขับรถโฟล์คลิฟท์และกดเบรกเพื่อหยุดรถบนเนื้อที่ยาก แบบเช่นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก หรือพื้นที่ที่มีความเปียกชื้น

และเช็คว่าระบบเบรกสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตรวจสอบสภาพภายในของรถโฟล์คลิฟท์

         การตรวจสอบสภาพภายในของรถโฟล์คลิฟท์มือสองมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของ

รถโฟล์คลิฟท์ ดังนั้นควรตรวจสอบดังนี้

 • ตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ตรวจสอบระบบท่อไอเสียและระบบจ่ายน้ำมัน เช็คสีน้ำมันเครื่อง และระดับน้ำมันเครื่อง

(รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์)

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 010 เครื่องยนต์น้ำมันรั่ว
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ เช็คหลอดไฟและสวิทช์ต่างๆ ระบบเบรกไฟฟ้า เสียงสัญญานเตือนใช้ได้ตามมาตรฐานหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นดังนี้

1. เริ่มจากตรวจสอบว่าสวิทช์ไฟหลักหรือคอนเน็กเตอร์ได้ถูกต่อหรือไม่ โดยตรวจสอบด้วยการเปิดและปิดสวิทช์เพื่อดูว่าไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่

2. ตรวจสอบหลอดไฟว่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่า โดยตรวจสอบด้วยการเปิดหลอดไฟ เพื่อดูว่าไฟไหม้หรือไม่ หรือดูจากสีของหลอดไฟที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ตรวจสอบเบรกไฟฟ้าโดยการเรียกใช้ระบบเบรกไฟฟ้า หรือโดยการเบรกหลักโดยการเดินเบรก จะต้องมีเสียงจิ๋วเล็กๆ หรือเสียงฟื้นขึ้นเมื่อเราเบรก

4.ตรวจสอบเสียงสัญญานเตือนโดยการสังเกตเห็นไฟสัญญาณที่ติดตั้งบนคอนโซลหรือแผงควบคุมว่ามีการติดตั้งและทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

         การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถทำได้ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าแต่ถ้าพบว่ามีปัญหากับระบบไฟฟ้า ควรหาช่างที่บริการเข้า

มาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 011 ระบบไฟฟ้า
 • การตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการตรวจสอบสภาพภายในของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็น

อุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ดังนั้นสิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมมีดังนี้

1. ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ว่าตรงกับความจุที่ระบุไว้หรือไม่ โดยการตรวจสอบจะทำได้โดยการดูตัวเลขบนแบตเตอรี่หรือบนตัวชาร์จ

2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ว่ามีรอยแตกหรือเสียหายหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบตัวแบตเตอรี่และที่ตั้งของแบตเตอรี่

ในตัวรถ

3. การทดสอบแบตเตอรี่เพื่อความพร้อมในการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยทดสอบจะเป็นการวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่และการกระจายกระแสไฟฟ้า

การทดสอบนี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

4. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ – ตรวจสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ว่าถึงช่วงอายุสูงสุดหรือไม่

 • ตรวจสอบสภาพของสายไฮดรอลิคว่าแตกหรือไม่ และตรวจสอบสภาพของส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิคว่ามีการรั่วไหลหรือไม่
Qc รถโฟล์คลิฟท์ มือ 2 09 Hyd
 • ตรวจสอบสภาพของเกียร์ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบระบบคลัทช์ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบประวัติการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์:

         การตรวจสอบประวัติการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ช่วยให้คุณได้ทราบถึงประวัติของรถโฟล์คลิฟท์มือสองที่คุณกำลังจะซื้อมีสภาพการใช้งาน

มากน้อยขนาดไหน ดังนั้น คุณควรทำตามขั้นตอนดังนี้:

 • ตรวจสอบเอกสารประวัติการบำรุงรักษารถ เช่น บันทึก QC จากช่างผู้ชำนาญ บันทึกการตรวจเช็คระยะทาง, บันทึกการเปลี่ยนชุดยาง,

บันทึกการซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยให้คุณทราบถึงประวัติการใช้งานของรถ

 • สอบถามเจ้าหน้าที่ขายรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานของรถ เช่น อายุการใช้งาน, ประวัติการซ่อมบำรุง, ประวัติการใช้งาน,

และประวัติการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯแบตเตอรี่ลิเธียมมีดังนี้

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี!