คู่มือความปลอดภัยการใช้ รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า

หน้าปกบทความคู่มือความปลอดภัยการใช้โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

คู่มือความปลอดภัยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ปลอดภัย 

โดยจะต้องทำตามหลักการและมาตรฐานที่ได้รับการกำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต

และผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น

อบรมพนักงานเรื่องขับ Forklift

2. ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพ

ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและในกรณี

พบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที

3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

ขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

4. ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่

และใช้อัตราความเร็วที่โรงงานนั้น ๆ กำหนดไว้

5. อย่าออกรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

หรือหยุดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทันทีทันใด

6. ต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทิ้งระยะห่าง

จากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย

7. เวลาขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสวนกัน

ต้องเผื่อระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอ

8. ก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลอดผ่านที่ใดๆ ผู้ขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับลอดผ่านได้อย่างปลอดภัย

9. เพื่อความปลอดภัยก่อนเลี้ยว 

ถึงทางแยกหรือถอยหลัง

ต้องให้สัญญาณแตรทุกครั้ง

10. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขึ้นเนิน

โดยมีของบรรทุกอยู่ให้ขับรถไปข้างหน้า 

เนื่องจากมองข้างหน้าไม่เห็น

เนื่องจากของที่บรรทุกบังสายตาคนขับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้านหน้าเสมอ

11. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลงเนิน

โดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถถอยหลัง 

เมื่อลงเนินเสมอ

12. ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าช้า ๆ 

เมื่อผ่านทางที่เปียกลื่น

13. ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่ายื่นมือ 

หรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถ

14. ห้ามขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ในขณะที่มีอาการง่วง มึนงงหรืออยู่ในอาการเมา

15. ห้ามยกงาสูงค้างไว้ในกรณีวิ่งรถเปล่า

16. ควรมีแผ่นป้ายบอกเตือนความปลอดภัย

ในแต่ละจุด

17. เลือกใช้ Pallet ให้เหมาะสมกับของที่จะยก

18. ตั้งระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม

19. ต้องมั่นใจว่าวัสดุสิ่งของที่บรรทุกอยู่บน Pallet ที่ปลอดภัยและบรรทุกอยู่ในสภาพที่มั่นคงก่อนขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

20. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในขณะบรรทุกของอย่าวิ่งยกงาสูง ควรให้ระดับงาสูงจากพื้นผิวประมาณ 8 นิ้ว

21.อย่ายกของที่บรรทุกไว้สูง 

ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าวิ่งผ่าน

พื้นที่ลาดเอียงต่างระดับ

22. ห้ามยกของหรือขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

โดยการเอียงงาไปทางด้านหน้ารถ

23. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าดันวัสดุสิ่งของ

24. ในขณะที่ยกของขึ้นหรือลงควรทำอย่างระวังเพื่อป้องกันการเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

25. ห้ามยกของถ้ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่อยู่บนพื้นระดับเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

26. ห้ามบรรทุกของสูงหรือมีน้ำหนักของเกินอัตรากำลังของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ตามรุ่นที่ระบุไว้

27. ถ้าของบรรทุกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ควรขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าถอยหลัง

28. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน หรือเดินผ่านใต้เงารถยก

29. ใช้ตะแกรงกั้นของและหลังคานิรภัย

สำหรับการใช้งานยกของสูงๆ

30. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เสียการทรงตัว

31. ระวังท้ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าปัด

32. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแทนลิฟท์

33. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขับแข่งขัน

34. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

เป็นรถรับส่งผู้โดยสาร

35. ขณะจอดอยู่กับที่ ต้องลดงาลง

วางติดกับพื้นก่อนทุกครั้ง

36. ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อเกิดประกายไฟใดๆ 

ขณะชาร์จไฟแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ปลอดภัยไว้ก่อน

คู่มือความปลอดภัยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

 

2 3 4

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้