กฎความปลอดภัยในการทำงานโดยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การปฏิบัติงานโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อพนักงานและบุคคลอื่น ๆ ดังนี้:

9 ข้อควรปฏิบัติ

1.การใช้เชือกกั้นหน้า-หลัง ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากำลังใช้งาน

การใช้เชือกกั้นหน้า-หลังและมีคนค่อยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใกล้ และหยุดปฎิบัติงานเพิ่มความปลอดภัยและความรวดเร็ว

ในการบริการลูกค้า

 • การควบคุมความปลอดภัย: การใช้เชือกกั้นหน้า-หลังและมีคนค่อยป้องกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบางสถานการณ์

เช่น ในโรงงานหรือสถานที่ที่มีเครื่องจักรใหญ่ ๆ หรือสินค้าที่อาจเป็นอันตราย

 • การปรับใช้กับร้านค้าหรือธุรกิจ: ในบางธุรกิจเช่น ร้านขายของส่ง หรือ ห้าง การใช้คนค่อยป้องกันและหยุดปฎิบัติงานทันทีที่ลูกค้าเข้า

มาหยิบของ ช่วยในการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคนค่อยป้องกัน สามารถช่วยควบคุมการเข้าถึงสินค้าหรือ

บริการแบบตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการใช้เชือกกั้นหน้า-หลังและ

คนค่อยป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

สำหรับบางอุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่น โรงงานหรือสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวมาก การใช้เชือกกั้นหน้า-หลังและ

คนค่อยป้องกันอาจจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

2.ห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่อย่างน้อย 3 เมตร

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีความสำคัญอย่างมาก การระยะห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่อย่างน้อย 3 เมตร

เป็นมาตรการที่สามารถลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงานได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่มีอุบัติเหตุ

อันตรายสูง เช่น โรงงานหรือสถานที่ก่อสร้าง การระยะห่างอย่างเพียงพอจะ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงานต่าง ๆ

นอกจากการระยะห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ด้วย เช่น:

 • การสั่งงานและการพูดคุย: การสั่งงานหรือการพูดคุยกับคนที่กำลังทำงานอยู่ในบริเวณที่มีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร

ควรทำอย่างระมัดระวังและใช้ระยะห่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการสับสนหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 • การใช้ชุดความปลอดภัย: ควรใส่ชุดความปลอดภัยที่เหมาะสมตามหน้างาน ของแต่ละบริษัท เช่น หมวกกันน็อค แว่นตากันน็อค

และเสื้อคลุม

 • การอบรมและความรู้: พนักงานควรได้รับการอบรมและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดและมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

สรุป

การรักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงานและประชาสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน

3.รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้ความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

5 กิโลชั่วโมง

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้ความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มี

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามาตรฐานโดยปกติแล้ว โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ใช้ในการยกหรือโหลดของพร้อมความปลอดภัย ความเร็วสามารถยกของและโหลดของ

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.ลดงาลงต่ำ เลื่อนเสางาเข้าหาตัว ก่อนเดินหน้าหรือถอยหลังทุกครั้ง

การลดงาลงต่ำเลื่อนเสางาเข้าหาตัวก่อนเดินหน้าหรือถอยหลังทุกครั้ง เป็นการปฏิบัติที่สำคัญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน นี้เป็นข้อแนะนำที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 

การลดงาลงต่ำ เสางาเข้าหาตัวก่อนเดินหน้าหรือถอยหลังมีข้อดีดังนี้:

 • ป้องกันการเฉี่ยวชน: การลดงาลงต่ำเสางาเข้าหาตัวก่อนการเคลื่อนไหวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับเสางาหรือกับสิ่งของอื่นที่

อาจอยู่ใกล้ๆ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เช่น คาน หรือประตู ซึ่งอาจเกิดความเสียหายและอุบัติเหตุได้

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: การลดงาลงต่ำเสางาเข้าหาตัวก่อนการเคลื่อนไหว ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและ

สิ่งของอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นการออกแบบระบบความปลอดภัยที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา.

สรุป

การปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ควรรับคำแนะนำจากผู้ดูแลระบบรถโฟล์ค

ลิฟท์ไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายในการใช้งานโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า.

5.ห้ามยกของสูงเกินแผงพิงหรือเสางา 

ห้ามยกของสูงเกินแผงพื้นหรือเสางาเป็นมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดขึ้น การยกของสูงเกินขีดจำกัดที่กำหนดอาจทำให้สินค้าหรือวัตถุอื่นๆ หล่นลงมาและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและ

ห้ามยกของสูงเกินแผงพิงหรือเสางา 

ผู้อื่นในบริเวณรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ส ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และห้ามยกของสูงเกินขีดจำกัดที่กำหนด เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและสิ่งของที่รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้งานและคนในบริเวณรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

6.ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าถอยหลัง

ลำตัวต้องชิดด้านในของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงและเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

มีข้อดีดังนี้:

 • มองเห็นและควบคุมได้ง่ายขึ้น: ลำตัวชิดด้านในของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนและสามารถเห็นว่าไม่มีสิ่งของ

หรือคนอื่นที่อยู่ด้านนอก นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณควบคุมการขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้ง่ายและปลอดภัย

 • ป้องกันความเสี่ยงในการชนกัน:ลำตัวชิดด้านในของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยงในการชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะที่

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าถอยหลัง ทำให้คุณสามารถควบคุมรถให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและป้องกันการชนกันได้อย่างเหมาะสม

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย: การที่ร่างกายของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าต้องชิดด้านในของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และปรับให้เหมาะสมกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ที่กำลังใช้งาน

สรุป

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความระมัดระวังในขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและคนใน

บริเวณรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและความระมัดระวังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด.

7.ไม่ยืดเสาออกขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การไม่ยืดเสาออกขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ เพื่อประกันความปลอดภัยของการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การยืดเสาออกอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการชนกันหรืออุบัติเหตุในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่หรือถอยหลัง ดังนั้นควรปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ดูแลรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด.

สรุป

การไม่ยืดเสาออกขณะขับถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยงในการชนกันหรืออุบัติเหตุ เนื่องจากเสาออกแบบมา เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ในการชนหรือการเฉี่ยวชนระหว่างการใช้งาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความระมัดระวังที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยของผู้ใช้งานและคนในบริเวณถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ดูแลถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือผู้ประกอบ

การถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า อย่างเคร่งครัดเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

อย่างปลอดภัย

8.ไม่ยกงาไป วิ่งไป

การไม่ยกวิ่งไปหรือเลื่อนงาเข้าออกขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่เป็นการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า การทำรถเสียจุดสมดุลหรือทำให้โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่มีความสมดุลอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นควรปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบโฟล์คลิฟท์หรือผู้ประกอบการโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด:

 • ไม่ยกงาไปวิ่งไป: อย่ายกงาหรือสิ่งของขึ้นไปในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่หรือเริ่มที่จะเคลื่อนที่ เพราะการที่งาหรือสิ่งของ

นึ่งเล็กน้อยถูกยกขึ้นอาจทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่มีความสมดุลและเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

 • ไม่เลื่อนงาเข้าออก: อย่าเลื่อนงาเข้าออก ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่ เพราะการเลื่อนงาอาจทำให้รถไม่มีความสมดุลและเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

สรุป

การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ดูแลรถโฟล์คลิฟท์หรือผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

9.หลีกเลี่ยงพื้นที่ทำงานเปียกน้ำ

การหลีกเลี่ยงพื้นที่ทำงานที่เปียกน้ำเป็นการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า น้ำบนพื้นอาจทำให้พื้นลื่น

และเป็นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ทำงานเปียกน้ำ: หากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานที่เปียกน้ำหรือชุ่มน้ำ

และควรรอให้พื้นที่แห่งนั้นแห้งก่อนที่จะใช้งานรถ

 • ทำความสะอาดพื้นที่: หากไม่มีทางหลีกเลี่ยงการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำ ควรทำความสะอาดพื้นที่นั้นให้สะอาดและ

แห้งก่อนใช้งาน นี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลื่ไถลขณะใช้งานรถ

 • ระวังการใช้งานรถ: ในกรณีที่ต้องใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำ ควรระวังการขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง

และใช้ระบบเบรกของรถอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการลื่นไถลและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและความระมัดระวังที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานอย่างปลอดภัย