สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในรถโฟล์คลิฟท์มักจะมีความเหมือนกันในทางทั่วไป เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการใช้งานใน

สถานที่ต่าง ๆ แต่ก็มีการปรับแต่งสัญลักษณ์เพิ่มเติมตามข้อกำหนดและข้อกำหนดแต่ละระบบ ผู้ใช้ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและ

สัญลักษณ์ที่ปรากฎบนรถโฟล์คลิฟท์ที่พวกเขาใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดในสถานที่ที่แตกต่างกัน

รถโฟล์คลิฟท์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการยกของหนักขึ้นและลงจากพื้นหรือระดับต่าง ๆ โดยใช้ระบบลิฟท์หรือเครื่องยกของ สัญลักษณ์และ

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์อาจมีดังนี้:

1.สัญลักษณ์หยุดและเริ่มทำงาน

 • สัญลักษณ์ “||” หรือ “■” แสดงถึงการหยุดของรถโฟล์คลิฟท์ ใช้เมื่อรถหยุดทำงานหรือสิ้นสุดการยกหรือลงของของ
 • สัญลักษณ์ “▶” แสดงถึงการเริ่มทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ ใช้เมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่หรือเริ่มยกหรือลงของของ

2.สัญลักษณ์แจ้งเตือน

 • สัญลักษณ์เตือนเสียงหรือเตือนแสงสีแดง เมื่อรถโฟล์คลิฟท์กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังประสานงานกับเครื่องยกของ
 • สัญลักษณ์สำหรับการป้องกันและความปลอดภัย เช่น ราวน์เกอร์ของประตูหรือสแตปแขวนบริเวณประตู

3.สัญลักษณ์แสดงทิศทาง

 • สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น แสดงว่ารถโฟล์คลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นไป
 • สัญลักษณ์ลูกศรลง แสดงว่ารถโฟล์คลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ลงมา

4.สัญลักษณ์ควบคุม

 • ปุ่มควบคุมที่ใช้สำหรับยกระดับหรือลดระดับของรถโฟล์คลิฟท์ โดยมักมีสัญลักษณ์ “+” และ “-” เพื่อเพิ่มและลดระดับตามลำดับ
 • ปุ่มสวิตช์สำหรับเปิดและปิดระบบของรถโฟล์คลิฟท์

5.สัญลักษณ์ความปลอดภัย

 • สัญลักษณ์ห้ามเข้าถึงพื้นที่ใต้รถโฟล์คลิฟท์ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่หรือยกของ
 • สัญลักษณ์ที่บอกให้ผู้ใช้สวมหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันสำหรับความปลอดภัยในบริเวณรถโฟล์คลิฟท์

การใช้สัญลักษณ์และความหมายขึ้นอยู่กับแต่ละระบบและผู้ผลิตของรถโฟล์คลิฟท์ แต่ส่วนใหญ่จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันในทางทั่วไป

เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการใช้งาน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องรู้จักสัญลักษณ์

This End Up 02
 • สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน (THIS END UP)

ใช้เพื่อแสดงถึงทิศทางหรือด้านที่ควรต้องวางสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ให้หันขึ้นไปทาง

ด้านบนตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความผิดปกติ

(ตัวอย่าง : ใช้รถโฟล์คลิฟท์ตั้งกล่องใส่ตู้เย็นต้องตั้งตามลูกศรที่ชี้ขึ้น)

Handle With Care
 • สัญลักษณ์รูปมือ (HANDLE WITH CARE)

 ใช้แสดงถึงความสำคัญของการจัดการหรือการจับถือสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

ความระมัดระวังและอย่างอ่อนโยน

(ตัวอย่าง : รถโฟล์คลิฟท์ยกของหรือกล่อง อย่างระมัดระวัง)

Do Not Stack
 • สัญลักษณ์ห้ามซ้อนทับหรือวางทับ (DO NOT STACK)

สัญลักษณ์นี้แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่องกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้

ห้ามวางซ้อน หรือวางทับกันเพราะอาจจะให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

(ตัวอย่าง : รถโฟล์คลิฟท์ห้ามยกของวางซ้อนกัน)

Keep Frozen
 • สัญลักษณ์เก็บแช่แข็ง (KEEP FROZEN)

การเก็บสิ่งของหรืออาหารในสภาพแช่แข็งเย็นๆ หรือในอุณหภูมิที่ต่ำมาก เพื่อรักษา

ความสดใหม่และคุณภาพของสิ่งของนั้นในระยะยาว

(รถโฟล์คลิฟท์เราสามารถวิ่งในอุณหภูมิต่ำได้)

Do Not Freeze
 • สัญลักษณ์ห้ามเก็บในที่เย็น (DO NOT FREEZE)

คำเตือนว่าสิ่งของหรือสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ไม่ควรถูกเก็บในสถานะแช่แข็งหรือใ

นอุณหภูมิที่ต่ำมาก สัญลักษณ์นี้มักปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือสิ่งของที่อ่อนไหว

ต่ออุณหภูมิต่ำหรือการแช่แข็ง 

Keep Dry
 • สัญลักษณ์รูปร่ม (KEEP DRY)

ใช้แสดงถึงความสำคัญของการรักษาความแห้งของสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ และ

เรียกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันความชื้นหรือการเปียกน้ำ

Heavy Do Not Lift
 • สัญลักษณ์ห้ามใช้คนยก (HEAVY DO NOT LIFT)

ใช้เพื่อเตือนว่าสิ่งของหรือวัตถุนั้นมีน้ำหนักมากและไม่ควรยกด้วยมือ ควรใช้รถโฟล์ค

ลิฟท์ยก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการยกของหนัก

Fragile
 • สัญลักษณ์รูปแก้วแตก (FRAGILE)

ใช้เพื่อเตือนว่าสิ่งของหรือวัตถุนั้นมีน้ำหนักมากและไม่ควรยกด้วยมือ ควรใช้รถโฟล์ค

ลิฟท์ยก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการยกของหนัก

แถบสีในโรงงาน ตรงไหนรถโฟล์คลิฟท์เข้าได้ หรือ Xห้ามเข้า

การใช้แถบสีในโรงงานเพื่อระบุพื้นที่ที่รถโฟล์คลิฟท์สามารถเข้าหรือห้ามเข้านั้นเป็นเรื่องที่มีข้อกำหนดและระเบียบขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน

และหน่วยงาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายและความปลอดภัยของแต่ละสถานที่

แถบสีที่ใช้ในโรงงานเพื่อระบุพื้นที่ของรถโฟล์คลิฟท์สามารถเข้าหรือห้ามเข้าอาจประกอบด้วยสีและสัญลักษณ์ตามคำอธิบายที่ได้กล่าวมาและ

จะต้องประสานกับนโยบายและคู่มือที่ออกโดยหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้คนที่ทำงานทราบว่าเขาสามารถเข้าหรือไม่สามารถเข้าในพื้นที่

รถโฟล์คลิฟท์ได้

แถบสีในโรงงาน ที่เราเห็นเป็นประจำ

ภาพ สีและความหมายการเตือน

สีแดง = หยุด , ห้าม หรือ บางที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับไฟ อย่างที่เราสังเกตกันเป็นอย่างดีว่า สีแดงนั้นให้ความรู้สึกที่เร้าร้อนและ

อันตรายซึ่ง ทั้ง 2 เครื่องหมายนี้มีความแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายหยุด หรือ ห้ามจะมีลักษณะเป็นวงกลมและมีสีแดงพาด ส่วนถ้าเป็น

สัญลักษณ์เกี่ยวกับเพลิง หรือ ไฟ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม

สัญลักษณ์สีแดงที่มีความหมายแตกต่างกัน

สัญลักษณ์สีแดงที่เป็นวงกลม (หยุด หรือ ห้าม):

 • สัญลักษณ์สีแดงที่เป็นวงกลมบ่งบอกถึงคำสั่งให้หยุดหรือห้าม  สามารถพบเห็นได้บ่อยในสัญลักษณ์ทางจราจร เช่น เส้นทางจราจรที่มี

สัญลักษณ์สีแดงในวงกลมอาจหมายถึงการหยุดรถหรือห้ามรถผ่าน

สัญลักษณ์สีแดงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม (เกี่ยวกับไฟ):

 • สัญลักษณ์สีแดงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ่งบอกถึงเพลิงหรือไฟ. สัญลักษณ์นี้อาจปรากฏบนแผ่นป้ายหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเตือนให้ระวังเรื่อง

ความเสี่ยงจากไฟในพื้นที่นั้น

สีฟ้า = บังคับ สีฟ้าให้ความรู้สึกที่น่าเชื่อถือเมื่อให้คาวมรู้สึกแบบนี้นั้น จึงเหมาะสำหรับการนิยมใช้แทนสัญญลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าปฏิบัติ

แล้วก็จะทำให้เชื่อว่าปลอดภัย สีนี้เป็นการบังคับให้ปฏิบัตินั่นเองรูปร่างของสัญลักษณ์นี้มักจะเป็นรูปวงกลม ยกตัวอย่างจากรูป เช่น สัญลักษณ์

รูปคนใส่หมวก หมายความว่า”ต้อง”สวมใส่หมวกนิรภัยในพื้นที่ในการทำงานก่อสร้าง

การใช้สีฟ้าในสัญลักษณ์หรือป้ายบอกกฎหมายที่บังคับการปฏิบัติมักมีการออกแบบให้โดยมีความเน้นในความเชื่อถือและความปลอดภัย เช่น

สัญลักษณ์ที่บอกให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่การทำงานก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น. การใช้สีฟ้าในสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ที่

มองเห็นรู้สึกในทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อปฏิบัติตามคำสั่ง

สืเหลือง = เตือนเป็นสีที่เป็นความรู้สึกที่เกือบจะอันตรายหรือเกือบเป็นสีแดงที่เป็นอันตราย จึงเหมาะสำหรับการที่เป็นป้ายแจ้งเตือนก่อนเกิด

อันตรายและเพื่อระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดนป้ายแจ้งเตือนนี้ควรจะทำให้โดดเด่น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในสัญลักษณ์

เป็นสีเหลืองตัดขอบด้วยสีดำ ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่นั้นมีการล้างห้องน้ำใหม้โดยพื้นยังไม่แห้ง ก็จะเป็นป้ายสัญลักษณ์เตือนว่าระวังพื้นลื่น

เพื่อป้องกันอันตรายให้กับผู้พบเห็นสัญลักษณ์นี้ให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

สัญลักษณ์สีเหลืองที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่คุณกล่าวถึงมักถูกใช้ในการเตือนเรื่องความระมัดระวัง โดยรูปร่างเตือนนี้บ่งบอกถึงความเสี่ยง

หรืออันตรายที่เป็นไปได้และเรียกให้ผู้ที่เห็นสัญลักษณ์นี้ระมัดระวังเพิ่มเติม เช่น ป้ายเตือนเกี่ยวกับพื้นที่น้ำที่ล้างห้องน้ำใหม่เพื่อป้องกัน

อันตรายจากพื้นลื่น

เขียว = ปลอดภัย อย่างที่คนเรานั้นมองเห็นได้ว่าสีเขียวนั้นทำให้รู้สึกเย็นตาสดชื่น และยังให้ความรู้สึกที่ถูกต้องปลอดภัย สัญลักษณ์ที่ใช้สีนี้ก็

ควรจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำแล้วปลอดภัยหรือป้องกันอันตรายโดยสัญลักษณ์นี้ส่วนใหญ่ที่เราสังเกตได้ง่ายๆคือเป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น ในพื้นที่นั้น

มีจุดไว้กลางแจ้งในการอพยพคนจากที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ ซึ่งก็อาจจะเห็นจากการซ้อมหนีไฟได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือจุดรวมพลที่เป็น

ป้ายสีเขียวและเป็นรูแคนจำนวนมาก

การใช้สีเขียวในสัญลักษณ์หรือป้ายบอกกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมักมีจุดมุ่งหมายในการเตือนผู้คนเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานการณ์ที่

ปลอดภัย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้สีเขียวนั้นอาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหรือรูปร่างอื่นๆ โดยการใช้สีเขียวในสัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่มองเห็นรู้ว่า

สถานที่หรือสิ่งนั้นเป็นที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับใช้งานหรือการเข้าถึง

4 แถบสีที่เห็นในพื้นที่โรงงาน

แถบสีเหลืองดำ
 • แถบสีเหลืองดำ

แถบที่แสดงพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้ระมัดระวังเป็นพิเศษมักถูกใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความ

เสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีอุบัติเหตุหรือสภาวะที่อาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้ เป็นการเตือนให้คนที่เข้าใช้งานระมัดระวังและปฏิบัติตาม

มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

รถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่มีแถบสีเหลืองดำอาจต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะอันตรายในพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ที่มีแถบสีเหลืองดำถือเป็นพื้นที่ที่ความรู้สึกของ

ความเสี่ยงสูงกว่าปกติ

แถบสีแดงขาว
 • แถบสีขาวแดง

แสดงพื้นที่ที่เป็นเขตหวงห้ามมักถูกใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่มีข้อกำหนดเฉพาะหรือเป็นพื้นที่ที่ผู้ที่เข้าใช้งานต้องได้รับอนุญาตก่อนการเข้าพื้นที่นี้

เป็นการบังคับให้ผู้ที่เข้าใช้งาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย

รถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่มีแถบสีขาวแดงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่ระบุไว้ในพื้นที่นี้ เช่น การใช้งานเพื่อเป็นการตรวจสอบ

หรือการบำรุงรักษาระบบ การดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเฉพาะ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่ได้รับคำแนะนำจาก

โรงงานหรือสถานที่ที่คุณใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยและความปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง

แถบสีฟ้าขาว1
 • แถบสีขาวฟ้า

แสดงพื้นที่บังคับให้ปฏิบัติมักใช้ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีกฎหมายหรือมาตรฐานเฉพาะที่ผู้ที่เข้าใช้งานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในพื้นที่นั้น รถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่มีแถบสีขาวฟ้าอาจ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะเหล่านี้ เช่น การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

การใช้สีและสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยในการระบุพื้นที่ที่มีกฎระเบียบหรือมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์รู้ว่าเขา

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่ออยู่ในพื้นที่นั้น เป็นวิธีที่มักจะมีอยู่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานและสถานที่ที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง

แถบสีขาวเขียว
 • แถบสีขาวเขียว

แสดงเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีสภาวะปลอดภัยมักถูกใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่มีสภาวะปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน เช่น พื้นที่โล่งแจ้งที่ใช้ในกรณีอัคคีภัยหรือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน รถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่มีแถบสีขาวเขียวอาจถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงที่หลบภัยหรือจุดประชุมในกรณีฉุกเฉิน

การใช้สีขาวเขียวเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือที่จุดประชุมในกรณีฉุกเฉินมักเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยใน

โรงงานหรือสถานที่ที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เป็นวิธีการระบุให้ผู้ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ทราบว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมสำหรับการหลบภัยหรือ

การอพยพในกรณีฉุกเฉิน ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่นั้น