WI การใช้รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้า

WI การใช้รถโฟล์คลิฟท์

ก่อนเริ่มใช้รถโฟล์คลิฟท์ควรศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีเสียก่อนและควรศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินทักษะ

เพื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยที่สุด

ภาคผนวก 1 เกณฑ์การประเมินทักษะการขับรถยก

          
NOปัจจัยที่พิจารณาประเมินผล
YesNo
1ทักษะการ1.1 การหยุด1ปลดเกียร์ว่าง ดึงเบรคมือ และใช้ไม้หมอนหนุนล้อ ทุกครั้งที่จอด  
 ขับรถขั้นพื้นฐานการจอด2คว่ำงา และลดระดับงาถึงพื้นทุกครั้งที่จอดรถ  
 12 (คะแนน)ขับรถผ่านทาง3ดึงกุญแจออกจากรถทุกครั้งที่ดับเครื่อง  
  ร่วม – ทางแยก4ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ลงจากรถ  
  ( 10 คะแนน )5หมุนพวงมาลัยให้ล้ออยู่ในตำแหน่งตรงทุกครั้งที่จอด หรือหยุดรถ  
   6คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะอยู่บนรถ  
   7ออกตัวรถยกในลักษณะที่ปลอดภัย และใช้ความเร็วที่เหมาะสม  
   8หยุด หรือลดความเร็วขณะที่ผ่านทางเลี้ยว หรือทางแยก  
   9ให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยวรถ  
   10ใช้สัญญาณแตรเหมาะสมกับสถานการณ์  
  1.2การขับรถขึ้น-ลง11รถยกที่มีพาเลทหรือวัตถุบนงา ให้ขับรถเดินหน้าขึ้นทางลาด  
  ทางลาด (2คะแนน)12รถยกที่มีพาเลทหรือวัตถุบนงา ให้ขับรถเดินหน้าลงจากทางลาด  
                                            Score  
2ทักษะการใช้รถ2.1 การตักวัตถุ1เลือกงารถยก ให้เหมาะสมกับขนาดวัตถุ / พาเลทที่จะยก  
 ยกเคลื่อนย้าย(10 คะแนน )2ปรับระยะห่างของงารถยกให้เหมาะสมกับพาเลท  
 และวางวัตถุ 3ล็อคสลักงาล็อกให้เรียบร้อยก่อนขับรถไปตักสินค้า  
 (17 คะแนน) 4ขับรถไปที่จุดตักวัสดุในลักษณะที่ปลอดภัย / ใช้ความเร็วที่เหมาะสม  
   5หยุดรถที่จุดตักวัตถุในลักษณะที่ปลายงาอยู่ห่างจากวัตถุที่จะยก 20-30 ซม.  
   6เสารถยกตั้งฉากกับพื้น (งาบนพื้น) เมื่อเข้าตักวัตถุ  
   7สอดงาเข้าไปในพาเลทในลักษณะที่ได้สมดุลและสอดเข้าไปจนสุดโคนงา  
   8ยกงาให้สูงขึ้นประมาณ10ซม. ในขณะที่ย้ายวัตถุที่จะยกออกจากกองวัตถุ  
   9มองด้านหลังให้ทั่ว และถอยหลังออกจากวัตถุอย่างช้าๆ  
   10หยุดรถในที่ปลอดภัยและปรับงาให้ได้ระดับลักษณะหงายงา โดยยกงา  
   ให้สูงจากพื้น 15-20 ซม.
   Score  
  2.2การวางวัตถุ1ขับรถไปที่จุดเก็บวัตถุ โดยไม่เลื่อนงาขึ้น – ลงขณะรถวิ่ง  
  (7 คะแนน)2หยุดรถให้ปลายงาอยู่ห่างจากจุดที่วางวัตถุ ระหว่าง 20-30 ซม.  
   3ปรับเสารถยกให้ตั้งฉากกับพื้น (งาขนานพื้น)  
   4ยกงาให้สูงกว่าจุดที่จะวางประมาณ 15ซม. และเคลื่อนรถไปข้างหน้าช้าๆ  
   5วางวัตถุในจุดที่กำหนดอย่างช้าๆเมื่อขอบและท้ายพาเลทตรงกับชั้นที่จะวาง  
   6มองด้านหลังให้ทั่ว และถอยหลังออกจากกองวัตถุอย่างช้าๆ  
   7หยุดรถในจุดที่ปลอดภัย และปรับงาให้ได้ระดับในลักษณะที่หงายงา  
   โดยยกงาสูงจากพื้นประมาณ 15-20 ซม.
                                    Score  

 

ศึกษาข้อมูลรถโฟล์คลิฟท์เพิ่มเติม

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้