ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

คู่มือติดตั้งและวิธีใช้
รุ่น FT และ FS
ตรา เพชร Petch
Forklift Battery Charger
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ Forklift Battery Charger

*กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ ขอบคุณค่ะ

1. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1.1 ผู้ใช้ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ ควรเป็นผู้ที่มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องเท่านั้น

1.2 ก่อนการใช้งาน ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องนี้อ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้เข้าใจครบถ้วนเสียก่อน

1.3 จัดวางคู่มือนี้ในที่สะดวกในการหยิบอ่านได้ง่าย


1.4 พึงสังวรเสมอว่า แรงดันไฟเข้าและไฟออกมีกำลังมากพอที่จะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท 

ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ

1.5 ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกรด จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟง่าย และไอกรดกำมะถัน ซึ่งเป็นพิษ ดังนั้นจึงควรใช้งานในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

คู่มือติดตั้งตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ หน้า2
2. ข้อมูลจำเพาะตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

2.1 แรงดันไฟเข้า (โวลท์) และกำลังของตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ (เควีเอ) : ดูตารางข้อมูลจำเพาะที่หน้าเครื่อง

คู่มือติดตั้งตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ หน้า3

2.2 แรงดันไฟออก และ กระแสไฟออก : ดูตารางข้อมูลจำเพาะที่หน้าตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

2.3 อุปกรณ์ป้องกัน : สวิทซ์เบรคเกอร์ ที่ไฟเข้า และ ฟิวส์ ที่ไฟออก

3. การติดตั้งและเตรียมใช้งานตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

3.1 ติดตั้งเครื่องในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อยู่ในที่อับชื้น อยู่ในที่ร่ม ไม่ตากแดดตากฝน ไม่มีฝุ่นละอองมาก และไม่อยู่ใกล้สารเคมีหรือก๊าซไวไฟ

3.2 เนื่องจากอาจมีน้ำกรดรั่วไหลหรือล้นออกมาจากแบตเตอรี่ ดังนั้นบริเวณที่วางแบตเตอรี่ควรเป็นพื้นที่ทนทานต่อน้ำกรด,

 ระบายน้ำได้ดีและมีก๊อกน้ำเพื่อฉีดล้างได้ทันที

3.3 ไม่ควรติดตั้งตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ชิดกำแพงหรือมีสิ่งกีดขวางโดยรอบ ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 10 ซม. โดยรอบเครื่อง

3.4 สายไฟเข้าเครื่องจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับกำลังของตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร


ขนาดของสายไฟเข้า (ตารางมิลลิเมตร) = ค่ากระแสไฟเข้าสูงสุด(แอมป์) x 0.25

ค่ากระแสไฟเข้าสูงสุด ดูได้จากตารางข้อมูลจำเพาะ ที่ติดอยู่หน้าเครื่อง โดยคำนวณได้จากสูตรข้อ 2.1 

ในกรณีที่สายไฟเข้ามีระยะยาวมาก(เกิน 20 เมตร) จะต้องใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าขนาดที่คำนวณได้ ไม่น้อยกว่า 5 % ทุกระยะ 20 เมตร

3.5 ตรวจสอบค่าแรงดันไฟเมน (main voltage) ณ สถานที่ติดตั้ง ก่อนใช้งานจริง เนื่องจากค่าแรงดันไฟเมนที่สูงหรือต่ำเกินไป ๆ 

จะมีผลคลาดเคลื่อนต่อการใช้งาน จึงควรปรับขั้วไฟเข้าของเครื่องให้ตรงกับค่าแรงดันไฟเมนที่เป็นจริง (ภาพ2,4,5) 

ซึ่งอยู่ภายในตัวตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์บริเวณขดลวดหม้อแปลงและจะต้องกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ข้อแนะนำและข้อพึงระวังเป็นพิเศษ

– ควรใช้คอนเนคเตอร์แบบมาตรฐาน ไม่แนะนำให้ใช้ขั้วต่อที่มีโอกาสทำให้ผิดขั้วได้ เช่น คีมคีบขั้ว เป็นต้น

– ในการเตรียมหัวปลั๊กต่อไฟออก (Output Connector) ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้วต่อสายไฟออกจากเครื่องให้ตรงกับขั้วของแบตเตอรี่

(ขั้วบวกกับบวก,ขั้วลบกับลบ) มิฉะนั้นหากกลับขั้วกันจะทำให้เครื่องและแบตเตอรี่ชำรุดเสียหายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง

– ในกรณีที่มีการชาร์จกลับขั้ว (Reversed Polarity) ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มีระบบป้องกันความเสียหายขั้นต้น


 โดยจะมีเสียงร้องดังต่อเนื่องตลอดเวลา(จนกว่าจะถอดขั้วออกหรือกลับขั้วใหม่ให้ถูกต้อง) ผู้ใช้ต้องรีบถอดขั้วออกโดยเร็วไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน

 ให้สลับขั้วให้ถูกต้องหลังจากนั้น หากตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ยังใช้การไม่ได้ แสดงว่า ฟิวส์ควบคุมการจ่ายไฟออกที่อยู่ภายในเครื่องเสียหาย

เครื่องจะไม่สามารถจ่ายไฟให้แบตเตอรี่อีกจนกว่าจะเปลี่ยนฟิวส์ควบคุมไฟออกตัวใหม่ การเปลี่ยนฟิวส์ไฟออกนั้น 

ให้ผู้ใช้เผิดฝาครอบเครื่องออกถอดฟิวส์ที่เสียหายแล้วใส่ฟิวส์ขนาดเดียวกัน ห้ามใช้ฟิวส์ที่ต้านทานกระแสไฟต่างขนาดกันเป็นอันขาด

4. วิธีปฏิบัติในการใช้งานตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

4.1 ตรวจแรงดันและจำนวนเฟสของไฟเข้าและแรงดันของแบตเตอรี่ ต้องตรงกับพิกัดกำลังของตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

4.2 ต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน เช่น ตรวจสอบระดับน้ำกรด,ความสะอาดของขั้ว,ค่าAH

 (แอมแปร์-ชั่วโมง) ของแบตเตอรี่ตรงกับพิกัดกำลังของเครื่องชาร์จ เป็นต้น

4.3 ต้องแน่ใจว่าขั้วไฟออกของเครื่องมีขั้วตรงกับขั้วแบตฯ (ขั้วบวก ต่อกับ ขั้วบวก, ขั้วลบต่อกับขั้วลบ)

4.4 เสียบปลั๊กไฟออก (Output)เข้ากับปลั๊กของขั้วแบตเตอรี่ , แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟเข้า (Input)


4.5 เปิดสวิตซ์ไฟเข้า-หลอดไฟ E สว่าง เครื่องจะเริ่มชาร์จจนไฟเต็มหม้อ และจะหยุดชาร์จเองโดยอัตโนมัติ 

หลอดไฟ Full จะสว่างค้าง เครื่องจะร้องเตือนประมาณ 10 ครั้ง

4.6 ถ้าไฟแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหม้อ เครื่องจะไม่ชาร์จ หลอดไฟ main, 50% , และ Fail จะสว่าง เสียง Buzzer ร้องเตือน 

ควรตรวจให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีค่าแรงดัน

ตรงกับแรงดันของเครื่องฯ หรือไม่ ถ้าตรงกันให้กดปุ่ม Equalize ค้างไว้เกิน 10 วินาที จนหลอดไฟ Main,E และ 50% สว่างจึงปล่อยมือ 

เครื่องจะเข้าสู่ Manual No.1 (เป็นการชาร์จแบบกึ่งอัตโนมัติจนไฟเต็มหม้อ หลอดไฟ Full จะสว่างและมีเสียงร้องเตือน)


4.7 ถ้าต้องการชาร์จแบบตั้งเวลาเอง จะต้องเข้าสู่Manual No 2-5 โดยกดปุ่ม Equalize ค้างไว้เกิน 10 วินาทีจนหลอดไฟ Main,

E และ 50 % สว่างขึ้น จึงปล่อยมือ ให้เลือกการตั้งเวลาได้โดยกดปุ่ม Equalize 

(กดแต่ละครั้งเครื่องจะไล่การตั้งเวลาที่ 1-7 ไปตามลำดับและวนกลับมา 1 ใหม่ จนกว่าหยุดกด) 

สังเกตความสว่างของหลอดไฟ (ดูตารางที่ 2 หน้า 5 เครื่องจะชาร์จจนกว่าจะครบเวลาที่เลือกไว้โดยไม่สนใจว่าไฟแบตเตอรี่เต็มหรือไม่

 เมื่อหมดเวลา หลอดไฟ Full สว่างและจะมีเสียงเตือน


4.8 ในระหว่างการชาร์จแบบอัตโนมัติหรือตั้งเอง (Manual) ถ้าต้องการเปลี่ยนไปชาร์จในอีกแบบหนึ่ง (Auto ไป Manual หรือ Manual ไป Auto) 

จะต้องปิดสวิตซ์ไฟเข้าและถอดปลั๊กไฟออก (ต้องทำครบทั้ง 2 อย่างนี้) แล้วทำเหมือนเริ่มต้นชาร์จใหม่ (ตามขั้นตอน 4.3) 

แล้วจึงเลือกชาร์จตามต้องการ ตามขั้นตอน 4.4-4.5 (แบบ Auto) หรือ 4.6-4.7 (แบบ Manaul)

4.9 เมื่อจะเลิกชาร์จให้ปิดสวิทซ์ไฟเข้าก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กขั้วไฟออกจากขั้วแบตเตอรี่

4.10 ควรชาร์จแบบ Equalize ทุก ๆ 7 วัน หรืออย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือนและชาร์จในวันสุดสัปดาห์ โดยกดปุ่ม EQUALIZE  1 ครั้ง

ขณะเริ่มชาร์จ (สังเกตหลอดไฟ EQ สว่าง) เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าปกติ


4.11 เมื่อเกิดอาการผิดพลาดใด ๆ  จะมีเสียงเตือนรัวเร็ว ๆ ให้รีบปิดสวิทซ์ไฟเข้าและถอดปลั๊กไฟออกทันที 

สังเกตอาการผิดพลาดโดยดูความสว่างของหลอดไฟ (ดูตารางที่ 1 หน้า 5) แล้วแก้ไขให้ถูกต้องก่อน

4.12 ในกรณีที่ชาร์จกลับขั้ว (Reverse Polarity) ฟิวส์ควบคุมการจ่ายไฟชาร์จ (Output) อาจจะเสียหาย 

และจะมีเสียงร้องดังต่อเนื่องตลอดเวลา (จนกว่าจะถอดขั้วออก),หลอดไฟ Fall จะสว่าง ผู้ใช้ต้องแก้ไขปรับขั้วแบตฯ 

และขั้วไฟออกของเครื่องให้ถูกต้องตรงกัน, เปลี่ยนฟิวส์ควบคุมไฟออก (ฟิวส์แบบในมืด)ซึ่งอยู่ภาายในเครื่อง

5. การบำรุงรักษาตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

5.1 การดูแลรักษาตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์และอุปกรณ์นี้ ควรเป็นช่างผู้ชำนาญหรือผู้ที่มีหน้าที่นี้โดยตรง

5.2 ต้องถอดปลั๊กไฟเข้า และปลั๊กไฟออกจากแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการเปิดฝาเครื่อง หรือทำการซ่อมแซมใด ๆ

5.3 หมั่นขจัดฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างภายในเครื่องเป็นประจำ เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

และป้องกันการลัดวงจรหรือเกิดเสียงดัง

5.4 หมั่นตรวจสอบหัวต่อปลั๊กทุกหัวเป็นประจำ ขั้วแน่นสนิทดีหรือไม่, มีการแตกร้าวของตัวปลั๊กหรือไม่,มีคราบสนิมหรือรอยไหม้คล้ำหรือไม่ เป็นต้น 

6. การแก้ไขปัญหาข้างต้น
คู๋มือการใช้งานตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ 5
7. ตารางแสดงสถานะหลอดไฟ ฯ

ตารางที่ 1 (Table No.)

การใช้งานตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ตารางที่ 1

ตารางแสดงสถานะหลอดไฟเมื่อเกิดความผิดพลาด (Errors Indicator)

* = หลอดไฟสว่างแบบกระพริบตลอดเวลา

1 Over Voltage = ค่าแรงดันไฟแบตเตอรี่สูงเกินกว่าแรงดันไฟเครื่อง (ใช้แบตเตอรี่ผิดขนาด)

2 Safety Timer = ชาร์จเกินกว่า 14 ชั่วโมงไฟเข้าไม่ถึง 80% (แบตเตอรี่เสื่อม-เก็บไฟไม่อยู่)

3 Under Voltage = ค่าแรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำกว่าแรงดันไฟเครื่อง (ใช้แบตเตอรี่ผิดขนาด) หรือแบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงหม้อ

ตารางที่ 2 (Table No.2)

การใช้งานตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ตารางที่ 2

ตารางแสดงการตั้งเวลาแบบ Manual (Manual Mode Table)

*= หลอดไฟสว่างค้างตลอดเวลา (ไม่กระพริบ)

8. วงจรการเดินสายตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
วงจร ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ หน้า 7
9. การเลือกหัวไฟเข้า
ชนิดตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ หน้า 8
EA forklift
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
FORKLIFT มาตรฐาน Iso EA
CUSTOMER REFERENCE
Ea Logo Customer
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดูแลรถโฟล์คลิฟท์คุณภาพ
ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ Ea Forklift
ทีมช่างภายในคุณภาพ EA Forklift
ทีมช่างภายในชำนาญการ EA Forklift
ทีมช่างภายนอกบริษัท EA Forklift
ทีมช่างภายนอกผู้เชี่ยวชาญ EA Forklift

สอบถามสินค้า บริการ งานซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ ยางตัน อื่นๆ

ขอใบเสนอราคาโดยการกรอกข้อมูลด้านล่าง